Danh sách khảo sát đang mở
Tên khảo sát Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc
Chọn SỰ HÀI LÒNG CỦA XÃ HỘI ĐỐI VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
For Social Satisfaction of Ton Duc Thang University
14/03/2023 15/05/2023
Chọn SỰ HÀI LÒNG CỦA CỰU SINH VIÊN ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG (Đã tốt nghiệp từ 01-02 năm)
SURVEY FORM SATISFACTION OF ALUMNI WITH TON DUC THANG UNIVERSITY
14/03/2023 15/05/2023
Chọn SỰ HÀI LÒNG CỦA CỰU SINH VIÊN ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG (Đã tốt nghiệp từ 03 năm trở lên)
SURVEY FORM SATISFACTION OF ALUMNI WITH TON DUC THANG UNIVERSITY
14/03/2023 15/05/2023
Chọn SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI SINH VIÊN TỐT NGHIỆP TỪ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
SURVEY FORM EMPLOYER SATISFACTION WITH TON DUC THANG UNIVERSITY GRADUATES
14/03/2023 15/05/2023
Chọn SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI SINH VIÊN TỐT NGHIỆP TỪ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG (HTDN)
SURVEY FORM EMPLOYER SATISFACTION WITH TON DUC THANG UNIVERSITY GRADUATES
14/03/2023 15/05/2023